Obchodní podmínky

Obchodní podmínky „e-shop“
 
obchodní společnosti Johann Kotányi spol. s r. o., IČO 45791244, DIČ CZ45791244, se sídlem Budějovická 1550/15a, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 13778,
pro prodej zboží prostřednictvím tzv. internetového obchodu (on-line), umístěného na internetové adrese kotanyishop.cz
 
Kontaktní údaje společnosti Johann Kotányi spol. s r. o.
Poštovní adresa: Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4
Mail: info.cz@kotanyi.com
Telefon: 235 360 018
 
I. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky shora uvedené obchodní společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, společnosti Johann Kotányi spol. s r.o., jako prodávajícího na straně jedné a jiné fyzické či právnické osoby, jako kupujícího na straně druhé, na základě současně uzavírané kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, umístěného jak shora uvedeno.
Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami dle čl. III. níže. Ujednání odchylná od obsahu obchodních podmínek je možné sjednat individuálně v kupní smlouvě. Prodávající není povinen na návrhy kupujícího odchylující se od obchodních podmínek přistoupit.
Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Závazné je pro daný obchodní vztah aktuální znění těch obchodních podmínek, uveřejněných na shora uvedené adrese v okamžiku objednávky kupujícího.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek.
Předmětem prodeje podle těchto podmínek je celý sortiment koření a dochucovacích prostředků či jiných potravinářských výrobků tak, jak je uveden a vyobrazen na kotanyishop.cz
Zboží je dodáváno minimálně ve střední jakosti.
Ceny tohoto zboží jsou uvedeny včetně platné DPH v českých korunách, pokud nebude výslovně uvedeno, že k cenám zboží bude připočtena příslušná DPH v souladu s její aktuální zákonnou sazbou.
Kupující bere na vědomí, že cena zboží bude zvýšena o částky představující náklady prodávajícího na zabalení zboží k přepravě a na vlastní přepravu (viz objednávkový formulář).
Obchodní vztahy prodávajícího a kupujícího jsou podle těchto obchodních podmínek podřízeny režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2079 - § 2127 a v případě, že kupujícím je fyzická nebo právnická osoba která není podnikatelským subjektem, nýbrž spotřebitelem (§ 419 NOZ), potom s přihlédnutím k ust. § 1810 a násl. NOZ.
 
Podle citované normy prodávající poskytuje kupujícímu, kromě jiných, v těchto podmínkách uvedených informací, následující údaje:
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá smluvní strany samostatně.
Nabídka sortimentu a uvedené ceny jsou platné do okamžiku případné změny provedené prodávajícím.
Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Případně zaplacenou kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu do 30 dnů od odstoupení. (v případě spotřebitele do 14 dní). Právo od smlouvy odstoupit uplatňuje kupující elektronicky na adrese: info.cz@kotanyi.com nebo písemně na adrese sídla společnosti prodávajícího. Obecně však platí, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud odstoupení je doručeno kupujícímu ještě před převzetím zboží. V takovém případě vrátí prodávající neprodleně kupujícímu již zaplacenou kupní cenu.
Pro nepodnikatelské subjekty(spotřebitele) platí dále ust. čl. IV. a V.
Smlouva je uložena u prodávajícího v českém jazyce (smlouva je uzavřena v českém jazyce) , údaje v ní uvedené prodávající nezpracovává v režimu zákona o ochraně osobních údajů. Prodávající osobní údaje neposkytne bez předchozího souhlasu kupujícího, tyto použije toliko pro realizaci a zpracováni objednávky kupujícího. Kupující v této souvislosti odesláním objednávky potvrzuje svůj souhlas k zasílání obchodních sdělení a obchodních nabídek elektronickou cestou, nebude-li sjednáno něco jiného. Jedno vyhotovení smlouvy patří kupujícímu, je-li spotřebitelem.
 
II. Jak nakupovat v e-shopu
Zde naleznete podrobný návod, jak se orientovat v našem e-shopu.Jak si objednat zboží z naší nabídky prostřednictvím e-shopu.
Objednávku v e-shopu vytvoříte pomocí následujících kroků:
Výběr zboží
Prvním krokem k vytvoření objednávky je výběr zboží. Zboží si můžete vybrat v levém sloupci. Máte možnost vybrat si zboží podle obsahu balení nebo druhu anebo pomocí vyhledávání, např. barbecue, gril, atd.
Vyberte si konkrétní výrobek, zvolte počet kusů a umístěte zboží do košíku pomocí tlačítka „Přidat do košíku", který vám zároveň poskytuje přehled o celkové ceně vybraných položek. V našem e-shopu se zobrazují pouze položky, které máme skladem.                                                                                                                                               Nákupní košík (krok 1/4)
V případě, že chcete pokračovat v nákupu, pak stiskněte tlačítko „Objednat zboží".
V případě, že v košíku změníte počet objednaných kusů je potřeba kliknout na tlačítko „Přepočítat" (vlevo od množství objednaných kusů) nebo v dolní části košíku na tlačítko „Přepočítat košík".
V případě, že již máte objednávku kompletní zvolte, způsob dopravy a formu platby. Poté stiskněte tlačítko „Pokračovat v objednávce".
 Fakturační a dodací adresa (krok 2/4)
V případě, že jste již registrovaní, tak se, prosím, přihlaste kliknutím na modrý text „Chci se přihlásit“. V případě, že ještě nejste zaregistrovaní, tak se zaregistrujte kliknutím na modrý text „Chci se registrovat“.
Výhody registrace: registrací můžete získat množstevní a věrnostní slevy, můžete sledovat stav objednávek, historii objednávek, nemusíte stále vyplňovat kontaktní údaje, adresy, atd.
V případě, že chcete uskutečnit objednávku bez registrace, prosíme o vyplnění kontaktních údajů, fakturační a dodací adresy.
 Rekapitulace objednávky (krok 3/4)
Kontrola objednávky před odesláním
Před odesláním objednávky si zkontrolujte zadané údaje. Zkontrolujte si především správnost vašich fakturačních a dodacích údajů, aby bylo možné vaši objednávku správně vyřídit. Doplňující informace k objednávce můžete připsat do pole „Poznámka“ Pokud je vše v pořádku a souhlasíte s objednávkou v této podobě, potvrďte ji tlačítkem „Potvrdit a dokončit objednávku", čímž dojde k jejímu odeslání. Zároveň vám bude mailem zaslána kopie vytvořené objednávky.
V případě nesrovnalostí se můžete vrátit zpět a údaje opravit.
Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.
 Objednávka byla odeslána (krok 4/4)
Tímto posledním krokem byla objednávka zaslána do systému a zároveň vám byl odeslán e-mail s kopií vytvořené objednávky.
 
III.Uzavření kupní smlouvy
Prodávající presentuje na shora uvedené adrese seznam zboží nabízené k prodeji, včetně jejich cen. Tyto ceny jsou uvedeny včetně daně, resp. s uvedením příslušné daňové sazby a nabídka zboží za uvedené ceny je platná po celou dobu, kdy jsou tyto údaje zobrazovány na uvedené internetové adrese. Tato zásada nebrání smluvním stranám k uzavření kupní smlouvy za individuálních podmínek po oboustranném souhlasu.
Nabídka prodávajícího umístěná na předmětné internetové adrese je pro prodávajícího nezávazná a prodávající není povinen s kupujícím kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží uzavřít.
Nabídka prodávajícího obsahuje rovněž informace o nákladech kupujícího s balením a dodáním zboží na adresu uvedenou kupujícím za území České republiky. Prodávající neprodává zboží mimo území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující internetový formulář, který obsahuje zejména:
-vlastní objednávku zboží (druh a počet či množství)
-způsob úhrady kupní ceny (viz objednávkový formulář)
-způsob dopravy (viz objednávkový formulář)
-potvrzení nákladů spojených s balením a dodáním zboží na adresu kupujícího
Vyplněný objednávkový internetový formulář (elektronickou objednávku) kupující před odesláním prodávajícímu zkontroluje (což systém prodávajícího umožňuje) a kliknutím na označené místo objednávku odešle. Údaje vyplněné či odsouhlasené kupujícím v elektronické objednávce jsou považovány za správné a pro kupujícího závazné.
Prodávající neprodleně po obdržení elektronické objednávky kupujícího tuto objednávku potvrdí na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v přijaté objednávce.
Potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího je uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva.
Prodávající zajistí expedici objednaného zboží následně do dvou pracovních dnů po dni akceptace objednávky kupujícího. Je-li zboží dodáváno na dobírku, bude doručeno kupujícímu zpravidla do třech pracovních dnů po expedici.
Kupující odesláním elektronické objednávky souhlasí současně také s uzavřením kupní smlouvy za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady s tím spojené na straně kupujícího (připojení k internetu, telefonní poplatky) hradí kupující.
 
IV. Cena zboží a platební podmínky
Cenu zboží a náklady spojené s realizací obchodu na základě elektronické objednávky kupujícího zaplatí kupující buď:                                                                                  online platební kartou, 
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím k dodání zboží nebo
převodem ceny objednaného zboží na bankovní účet prodávajícího č. 5046546001/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., vždy před odesláním zboží na místo dodání
(nebude-li cena zaplacena, není prodávající povinen objednávku splnit).
Splatnost kupní ceny a spojených nákladů nastává v případě dodání na dobírku okamžikem převzetí zboží kupujícím, v případě osobního převzetí objednaného zboží okamžikem tohoto převzetí.
Prodávající je oprávněn podle svého uvážení požadovat zaplacení kupní ceny a nákladů před odesláním zboží (např. vzhledem k rozsahu objednávky).
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví se zásilkou (spolu s předáním objednaného zboží) zboží proti přijetí kupní ceny daňový doklad-fakturu.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.
 
V. Odstoupení od smlouvy
Kupující (nepodnikatelský subjekt) je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit podle § 1829 NOZ ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží (resp. ode dne, kdy zboží bylo na základě požadavku spotřebitele předáno prvnímu dopravci) bez udání důvodů.
Další možnosti odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v těchto podmínkách.
Odstoupení je možné zaslat na elektronickou adresu prodávajícího.
V případě odstoupení je kupující povinen vrátit na svoje náklady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží musí vrátit nepoškozené, v originálním obalu. Stav vráceného zboží je prodávající oprávněn zkontrolovat ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho vrácení. V této lhůtě vrátí prodávající plnění kupujícího bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet, resp. bankovní účet určený k tomu kupujícím. Prodávající vrátí kupujícímu i náklady na dodání zboží, které od spotřebitele (kupujícího) převzal. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající jen náklady ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání.
Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní plnění (kupní cenu) dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu zpět nebo prokáže, že zboží na jeho adresu již odeslal. To nemá vliv na právo kontroly stavu vráceného zboží.
Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je prodávající oprávněn jednostranně započíst z tohoto titulu vzniklý nárok na náhradu škody proti nároku kupujícího na vrácení jeho plnění (kupní cenu).
Sdělení před uzavřením smlouvy podle § 1820 NOZ:
-náklady na prostředky komunikace na dálku nese každá ze stran, nebude-li sjednáno v konkrétním případě něco jiného,
-případná záloha na kupní cenu zboží bude požadována podle konkrétního ujednání, v případě smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy na opakované plnění je platnou cenou cena sjednaná pro první dodávku. Tato cena platí minimálně jeden měsíc, nebude-li po uplynutí této doby sjednáno něco jiného,
-pro smlouvy na dobu neurčitou nebo na opakující se plnění platí stejné náklady, jako v ostatních případech,
-pro případ odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele nese náklady na navrácení zboží spotřebitel a v případě, že toto zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (smlouva uzavřená na dálku) nahradí spotřebitel náklady v částce odpovídající skutečně vynaloženým nákladů na vrácení zboží,
-povinnost spotřebitele uhradit odpovídající poměrnou část kupní ceny v případě, že došlo k částečnému plnění, v rozsahu odpovídajícímu tomuto částečnému plnění,
-stížnosti spotřebitele řeší orgán dohledu/státního dozoru,
-pokud spotřebitel využije svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy, učiní tak pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví provádějící předpis (§ 1820 odst. 1, písm. f) NOZ).
 
VI. Dodání zboží
Pokud stranami kupní smlouvy není sjednáno něco jiného, určuje způsob doručení zboží prodávající. Kupující je povinen převzít zboží od prodávajícího (přepravce) v okamžiku jeho dodání. Nesplní-li kupující tuto povinnost je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení paušálního poplatku v částce 150,-Kč vč. DHP, představujícím náklady prodávajícího spojené s uskladněním, jeho zajištěním a opakovaným doručením, nebo má také právo od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho neporušenost. V případě shledané závady neprodleně sdělit tyto skutečnosti přepravci (prodávajícímu). Pokud bude stav dodávky svědčit o tom, že do jejího obsahu bylo vniknuto, je kupující oprávněn převzetí odmítnout. Kupující podpisem dodacího listu potvrzuje, že obal a stav zboží byl neporušen.
 
VII. Právo z odpovědnosti za vady, reklamace zboží
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodané zboží při jeho převzetí kupujícím odpovídá podle uzavřené kupní smlouvy vlastnostem obvyklým a je dodáno v takové hmotnosti, která je deklarována na jeho obalu.
Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví po jeho převzetí v záruční době. Záruční doba poskytovaná prodávajícím je shodná s dobou minimální trvanlivosti uvedené na obalu zboží, pokud kupující dodrží prodávajícím doporučené podmínky uskladnění a skladování. Záruka se nevztahuje na zboží, které nebylo skladováno v originálním obalu .
Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím do konce doby jeho minimální trvanlivosti uvedené na obalu.
Uplatní-li kupující u prodávajícího práva z odpovědnosti za vady, je prodávající povinen se k jeho reklamaci vyjádřit (reklamaci vyřídit) ve lhůtě do 30 dnů. Součástí reklamace kupujícího je také volba jeho nároku:
-odstranění vad výměnou za bezvadné
-dodání chybějícího zboží
-sleva z ceny
-odstoupení od smlouvy (vzájemně vrátit poskytnuté plnění),
v závislosti na splnění zákonem stanovených podmínek:
a) Je-li smlouva porušena podstatným způsobem, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit
b) Je-li smlouva porušena nepodstatným způsobem, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy.
Kupujícím uplatněný nárok nelze měnit bez souhlasu prodávajícího.
  
VIII. Autorská práva, bezpečnost,
Vlastníkem a provozovatelem gastro.kotanyishop.cz je společnost prodávajícího, která rovněž vykonává v souladu s autorským zákonem příslušná majetková práva. Jeho předmětem je obsah uvedených www stránek, včetně vizualizace a designu stránek, jakož i na souvisejících internetových stránkách prodávajícího.
Každý kupující, kdo navštíví uvedené internetové stránky prodávajícího je uživatelem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího, ani práva třetích osob.
Uživatel se zavazuje, že nebude:
-užívat internetové stránky jinak, než k účelu stanovenému a výhradně pro vlastní potřebu
-nebude zasahovat do jejich obsahu a nebude svými úkony bránit v užívání těchto stránek třetí osobou,
-nebude internetové stránky poškozovat, např. zasíláním nevyžádaných zpráv, virů, cizích programů, či vytvářením falešné identity uživatele apod.
Kupující je povinen nezpřístupnit přístupové kódy třetí osobě a nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou pod těmito kódy učiněny. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku zpřístupnění či zneužití přístupových kódů.
 
IX. Užívání služby a náhrada škody
Kupující není oprávněn k zásahům do webového rozhraní internetového obchodu ani do textů a publikací umístěných na uvedených stránkách prodávajícím. Není rovněž oprávněn k žádným zásahům, které by měly nebo mohly mít vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího a je oprávněn tento prostředek uzavření kupní smlouvy na dálku použít jen k tomuto účelu a dbát k tomu určených pokynů prodávajícím.
Prodávající garantuje kupujícímu možnost archivace a reprodukce uzavřené smlouvy. Uzavřená kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé zásahem třetích osob do obsahu a funkce internetových stránek. Prodávající neposkytuje v této souvislosti garanci stoprocentní dostupnosti služby prodeje přes internet z důvodu možných technických poruch. Poskytuje však garanci, že takové technické problémy odstraní přednostně.
Společnost prodávajícího je oprávněna závadný obsah z internetových stránek odstranit, požadovat a vymáhat po uživateli, který zneužitím způsobil prodávajícímu škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoliv škoda způsobená prodávajícímu, nebo škoda, kterou v důsledku toho proti prodávajícímu uplatnil třetí subjekt a to včetně náhrady nákladů vynaložených v souvislosti s odvrácením a zahlazením škody, stejně jako sankce, kterou příslušný správní orgán za porušení právních předpisů, jako důsledek zneužití internetových stránek společnosti prodávajícímu uložil.
 
X. Závěrečná ustanovení
Korespondence smluvních stran týkající se uzavřené kupní smlouvy je doručována zásadně písemně, elektronickou poštou na adresy stran uvedené v potvrzené elektronické objednávce.
Veškeré změny či doplnění obchodních podmínek činí prodávající písemnou formou tak, že nová, upravená či doplněná znění obchodních podmínek umístí na webové stránky. Tyto obchodní podmínky byly vytvořeny v souladu se vzorovými podmínkami Asociace pro elektronickou komerci.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě vydaného živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá žádnému zvláštnímu povolení. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad.
Právní vztahy smluvních stran se řídí českým právem.
Právní spory ze smluv uzavřených podle těchto obchodních podmínek rozhodují obecné soudy, nebude-li v jednotlivých případech mezi stranami sjednána rozhodčí doložka, podle níž by byl k řešení sporů příslušný Rozhodčí soud při Agrární komoře České republiky a Hospodářské komoře České republiky.

Zpracování osobních údajů
Provozovatel e-shopu postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.